Beijing Hanjiang Automatic Glass Machine Equipments Co., Ltd.

No. 7 Tengren Rd., Niu Lanshan Town, Shunyi District, 101300 Beijing
China
Telefon +86-10-894119-82
Fax +86-10-894119-80
hhj@hjglass.com.cn

Hallenplan

glasstec 2018 Hallenplan (Halle 17): Stand A76

Geländeplan

glasstec 2018 Geländeplan: Halle 17